Všeobecné obchodní a záruční podmínky

1/ Uzavření smlouvy

Jednotlivé obchodní smlouvy se uzavírají na základě objednávek odběratele uskutečněných poštou, objednávkou zaslanou elektronickou poštou, faxem nebo prostřednictvím písemné smlouvy o dílo takové.

2/ Objednávka

Závazná objednávka musí obsahovat následující informace: Název odběratele, jeho sídlo (případně jinou doručovací adresu), telefonický kontakt a elektronickou adresu, IČO, jednoznačné určení předmětu koupě a jeho množství. Neúplnost informací v objednávce může být důvodem k nepřijetí nebo zrušení objednávky a to pouze ze strany dodavatele. Toto ustanovení se netýká písemně uzavřených a platných smluvních vztahů.

3/ Potvrzení objednávky

Po přijetí objednávky zašle dodavatel odběrateli potvrzení objednávky a to elektronickou poštou, ve výjimečných případech telefonicky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli v nejkratším možném čase, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Před potvrzením objednávky, může také dojít k jejímu vyjasnění, vzhledem k neúplnosti dat a vzhledem k zásobě na skladu dodavatele. V tomto případě je dodavatel vždy povinen vyčkat na odpověď odběratele, který je povinen reagovat na informaci nebo žádost od dodavatele. V případě potvrzení objednávky dodavatelem, je tato považována za závaznou a obě strany jsou povinny jí respektovat. Toto ustanovení se netýká písemně uzavřených smluvních vztahů.

4/ Storno objednávky

Po potvrzení objednávky dodavatelem, je třeba změnu objednávky či její stornování projednat přímo s dodavatelem písemně prostřednictvím e-mailu nebo faxu. Důvodem ke stornu objednávky není opožděné dodání zboží, které vznikne zaviněním třetí strany (dopravce, dovozce apod.). Dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek až do výše 100% ceny závazné objednávky anebo její stornované části na pokrytí nákladu účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním závazné objednávky. Toto ustanovení se netýká písemně uzavřených smluvních vztahů.

5/ Dodací lhůty

Dodavatel se zavazuje odeslat odběrateli objednané zboží v co nejkratším termínu. V případě plnění objednávky ze skladových zásob dodavatele, obvykle do 3 pracovních dnů. V případě, že dodavatel není schopen plnit objednávku odběratele ze skladových zásob je povinen o této skutečnosti informovat odběratele a zároveň odběrateli sdělit předpokládaný termín plnění objednávky. V tomto případě je objednávka obvykle plněna do 5 týdnů, ve výjimečných případech i v delším časovém horizontu.

6/ Odeslání zboží

Dodavatel zasílá zboží prostřednictvím České pošty nebo přepravní společností DPD. Cena za přepravu zboží je stanovena dle platného ceníku přepravce. Společnost SBS ELEKTRO s.r.o. není a nebude finančně odpovědná a nenese žádnou odpovědnost za nedůslednost doručovatelské firmy, nebo za jakékoli poškození zboží. Prosím při převzetí zboží zkontrolujte kompletnost zboží a jeho stav. Případné nedostatky je nutné řešit přímo s přepravcem.

7/ Platební podmínky

Obvyklá platební podmínka při nových dodávkách standardního sortimentu dodavatele je platba dobírkou. Individuálně lze dohodnout i prodej na fakturu. Jako potvrzení o provedení platby může být zaslán výpis z bankovního účtu odběratele, kde je příslušná částka uvedena, elektronickou poštou.

8/ Záruky

Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu. Délka záruční doby zboží, není-li uvedeno jinak nebo nestanoví-li výrobce jinak, je 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží a nevztahuje se na životnost nebo opotřebení prodávaného zboží. Na funkční vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení, je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů od data prodeje. V opačném případě nemusí být reklamace uznána z důvodu nevhodného nebo nepřiměřeného zacházení, nesprávného použití či neodborné manipulace. Při řešení záruky poskytované dodavatelem se postupuje dle ustanovení §619 až 627 občanského zákoníku. Vada zboží bude odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží za zboží stejného druhu a stejných parametrů. Při neodstranitelné vadě, opakující se vadě či při větším výskytu vad, které brání v řádném užívání věci má odběratel právo na výměnu výrobku nebo na vrácení zaplacené částky. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným použitím, neodbornou manipulací, neoprávněnou demontáží, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, fyzickým poškozením. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony.

9/ Reklamace

Při reklamaci je nutné předložit doklady o zakoupení zboží, kterými jsou faktura nebo jiný účetní doklad. Reklamované zboží musí být kompletní včetně příslušenství, dokumentace, s nejlépe neporušeným původním obalem. Zároveň je třeba písemně uvést o jakou vadu jde a jak se projevuje. Náklady na dopravu zboží spojenou s reklamací hradí v plné výši odběratel- prosím nezasílejte zboží na dobírku. Takové zboží nebude dodavatelem přijato, jelikož není možno zkontrolovat obsah zásilky.

10/ Ochrana osobních údajů

V návaznosti na zákon 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů vyslovujete poskytnutím Vašich osobních dat souhlas s jejich uchováváním a zpracováváním. SBS ELEKTRO s. r. o. garantuje, že Vaše osobní data jsou spravována ve smyslu výše uvedeného zákona a jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy využita pro nikoho jiného. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely naší společnosti a to v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy.

11/ Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2010

GIRA, SBS ELEKTRO
v.r. Miroslav Šedivý
ředitel

Newsletter

Sledujte naši nabídku, odebírejte novinky e-mailem.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.